BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA PCCC TẠI CƠ SỞ

Biên bản bình chọn về phòng cháy với chữa cháy – Biểu chủng loại số PC05 phát hành đương nhiên Thông tư số 66/2014/TT-BCA

(Tên cơ quan liêu cp trên trc tiếp)

…………………..

(Tên phòng ban, tổ chức triển khai của người chủ sở hữu trì kiểm tra)

…………………..

Bạn đang xem: Biên bản tự kiểm tra pccc tại cơ sở

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ghi câu chữ soát sổ về vấn đề gì)……………………………………………..

————————————-

Hồi ………. giờ ……. ngày …………………………….. , tại …………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành khám nghiệm đối với………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dealership Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

Tình hình và tác dụng soát sổ nhỏng sau:

(Ghi phần trình bày của cửa hàng, phần khám nghiệm hồ sơ, phần đánh giá thực tiễn, ngôn từ soát sổ của từng vụ việc, thừa nhận xét review về kiến nghị kết luận)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên phiên bản được lập ngừng hồi …….. giờ ……. ngày ………………………. có trang ………… được lập thành bản, mỗi mặt tương quan duy trì 01 bạn dạng,sẽ gọi lại mang lại các fan thuộc nghe, thừa nhận đúng và tốt nhất trí ký tên sau đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẢI BIỂU MẪU : TẠI ĐÂY

*