CAULIFLOWER LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ nayaritas.net.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Cauliflower là gì

Investigation nội dung included the yield of cauliflower, the cost of pesticide use và the increase in profit per hectare.
During the investigation, the only other pests present were aphids; since aphids vày not seriously harm cauliflower, no pest management treatment was carried out on the crop.
In other words, 5,246 lemons were destroyed every minute in that period; 1,579 peaches; 41 cauliflowers; 19 lb.
Discussions with representative organisations on draft grades for apples, pears and cauliflowers have sầu now been completed.
Syndicates of cauliflower growers in my constituency are willing khổng lồ rent lvà at between £100 and £1đôi mươi an acre.
The farmer has tried to lớn grow cauliflowers và brussels sprouts and as quickly brought about over-production.
So the cauliflowers are then sprayed with purple oil, or whatever it may be, và dumped khổng lồ rot away.
Apples & cauliflowers are withdrawn by producers" organisations who retain ownership of the produce withdrawn & are responsible for its disposal.
I have sầu recently received representations that statutory grades should not be introduced for cauliflowers và other representations that their introduction should be postponed.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.

Xem thêm: "I'M More Of Là Gì - Cấu Trúc Sử Dụng More Và Most Trong Tiếng Anh

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語