Windows 8

Windows 8.1 Activator are tools for you lớn craông chồng your Microsoft Windows 8.1 và 8.

Bạn đang xem: Windows 8

It can help you to lớn craông chồng Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Professional , Windows 8 Enterprise, Windows 8 Professional .

Method 1 : Use code

How lớn craông xã windows 8.1 & 8 without product key 2019

Step 1 : You visit http://bit.ly/windows8.1txtStep 2 : You copy the code above into lớn a new text document

*


eđến offtitle Activate Windows 8 / Windows 8.1 ALL versions for FREE!&cls&emang đến ============================================================================&emang đến #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&eđến ============================================================================&emang đến.&emang đến #Supported products:&emang đến - Windows 8 Core&emang lại - Windows 8 Core Single Language&eđến - Windows 8 Professional&eđến - Windows 8 Professional N&emang đến - Windows 8 Professional WMC&emang lại - Windows 8 Enterprise&echo - Windows 8 Enterprise N&eđến - Windows 8.1 Core&emang đến - Windows 8.1 Core N&emang lại - Windows 8.1 Core Single Language&echo - Windows 8.1 Professional&emang đến - Windows 8.1 Professional N&echo - Windows 8.1 Professional WMC&eđến - Windows 8.1 Enterprise&echo - Windows 8.1 Enterprise N&emang đến.&emang lại.&emang đến ============================================================================&eđến Activating your Windows...&cscript //nobiệu tượng công ty slmgr.vbs /uchiến tranh >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm slmgr.vbs /cpky >nul&wmic os | findstr /I "enterprise" >nulif %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo sản phẩm slmgr.vbs /ivõ thuật MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 >nul&cscript //nobiểu tượng logo slmgr.vbs /ihành động TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW >nul&cscript //nohình ảnh slmgr.vbs /iđại chiến 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 >nul&cscript //nologo sản phẩm slmgr.vbs /ichiến đấu JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT >nul) else (cscript //nobiệu tượng công ty slmgr.vbs /ichiến đấu GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 >nul&cscript //nobiệu tượng công ty slmgr.vbs /iđánh nhau HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm slmgr.vbs /ikungfu NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm slmgr.vbs /ivõ thuật XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ >nul&cscript //nohình ảnh slmgr.vbs /ichiến tranh BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ihành động 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul&cscript //nologo sản phẩm slmgr.vbs /iđánh nhau GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG >nul&cscript //nobiệu tượng công ty slmgr.vbs /iđánh nhau M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK >nul&cscript //nologo sản phẩm slmgr.vbs /ihành động 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64 >nul&cscript //nohình ảnh slmgr.vbs /ikungfu BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66 >nul&cscript //nologo sản phẩm slmgr.vbs /ikungfu 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3Phường >nul)phối i=1:serverif %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.comif %i%==2 phối KMS_Sev=kms8.MSGuides.comif %i%==3 phối KMS_Sev=kms9.MSGuides.comif %i%==4 gokhổng lồ notsupportedcscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev% >nul&eđến ============================================================================&emang lại.&emang đến.cscript //nobiểu tượng logo slmgr.vbs /alớn | find /i "successfully" &và (eđến.&echo ============================================================================&emang lại.&emang đến #My official blog: MSGuides.com&emang lại.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&eđến #Please feel không tính phí khổng lồ liên hệ me at msguides.com
gmail.com if you have any questions or concerns.&emang lại.&eđến #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&emang đến #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&emang đến ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you lượt thích khổng lồ visit my blog ?" và if errorlevel 2 exit) || (eđến The connection to lớn my KMS VPS failed! Trying to lớn connect lớn another one... và emang đến Please wait... & emang đến.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Photoshop Cs4 Update, Photoshop Cs4 Portable

và echo. và set /a i+=1 và goto server)explorer "http://MSGuides.com"&gokhổng lồ halt:notsupportedecho ============================================================================&eđến.&echo Sorry! Your version is not supported.:haltpause

Step 3 : You save it as a batch file , name “windows8.cmd”

Step 4 : You Run the batch file as administrator

You can see the result

You can watch this video khổng lồ know How to craông chồng windows 8/8.1 without hàng hóa key free 2018 :

With this method you can craông xã :

Windows 8 ( 32 bit & 64 bit )Windows 8 Pro ( 32 bit & 64 bit )Windows 8 Enterprise ( 32 bit và 64 bit )Windows 8.1 ( 32 bit & 64 bit )Windows 8.1 Pro ( 32 bit và 64 bit )

Method 2 : Use tools

With this method you can crachồng Windows 8.1 and 8 all versions :

01.Microsoft Toolkit .v2.6.4

Microsoft Toolkit is best Windows 8.1 Activator for you to craông xã Microsoft Windows và Office , includes Windows Vista, 7, Windows 8/ 10, and Office 2007, 2010, 2013 , 2016

To know how to lớn use Microsoft Toolkit you cliông xã here

02.KMSPico

KMSPico is the most perfect Key Management Service activation method (since Vista) based universal automatic activator, it supports for all editions of Microsoft Office và Windows (such as Windows 7/8/8.1/10; Office 2010, 2013, 2016; …). All you have sầu to lớn vì is just one cliông chồng lớn crack.

To know how khổng lồ use KMSPiteo you clichồng here

If you want to lớn install Windows 8.1/8 in your pc , your pc has minimum requirements :

RAM: 1 gigabyte (GB) for 32 bit and 2 GB (64 bit)CPU : 1 gigahertz (GHz)HDD : 16 GB (32 bit) or đôi mươi GB (64 bit)card đồ họa : Microsoft DirectX 9