DANH TỪ CỦA RESPOND

Cách phân chia cồn từ respond rất giản đơn, Bạn buộc phải lưu giữ 3 dạng sống bảng đầu tiên để có thể chia đụng từ bỏ kia ngơi nghỉ ngẫu nhiên thời như thế nào.Giờ chúng ta xem cách chia chi tiết của đụng trường đoản cú respond sống bảng thứ hai chi tiết hơn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: RESPOND

Nguyên ổn thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
lớn respond responding responded
Bảng phân tách đụng từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Lúc Này đơn respond respond responds respond respond respond
Hiện tại tiếp diễn am responding are responding is responding are responding are responding are responding
Quá khđọng đơn responded responded responded responded responded responded
Quá khứ tiếp diễn was responding were responding was responding were responding were responding were responding
Bây Giờ trả thành have responded have responded has responded have sầu responded have responded have responded
Bây Giờ dứt tiếp diễn have sầu been responding have sầu been responding has been responding have sầu been responding have been responding have been responding
Quá khứ đọng hoàn thành had responded had responded had responded had responded had responded had responded
QK xong xuôi Tiếp diễn had been responding had been responding had been responding had been responding had been responding had been responding
Tương Lai will respond will respond will respond will respond will respond will respond
TL Tiếp Diễn will be responding will be responding will be responding will be responding will be responding will be responding
Tương Lai trả thành will have responded will have sầu responded will have responded will have responded will have sầu responded will have responded
TL HT Tiếp Diễn will have been responding will have been responding will have sầu been responding will have sầu been responding will have been responding will have been responding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would respond would respond would respond would respond would respond would respond
Conditional Perfect would have sầu responded would have responded would have sầu responded would have responded would have responded would have sầu responded
Conditional Present Progressive would be responding would be responding would be responding would be responding would be responding would be responding
Conditional Perfect Progressive would have sầu been responding would have been responding would have been responding would have been responding would have sầu been responding would have been responding
Present Subjunctive respond respond respond respond respond respond
Past Subjunctive responded responded responded responded responded responded
Past Perfect Subjunctive had responded had responded had responded had responded had responded had responded
Imperative respond Let′s respond respond