DISCLAIMER DỊCH LÀ GÌ

a formal statement saying that you are not legally responsible for something, such as the information given in a book or on the internet, or that you have no direct involvement in it

Bạn đang xem: Disclaimer dịch là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú nayaritas.net.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


The website"s disclaimer states that shipments are only guaranteed when sent to lớn residents in the UK.
High blending rates (80-100%) of compost have been noted for some potting mixes, but explicit disclaimers or cautions, regarding testing before use, are included6,16,25,31.
I think that this consideration will weigh very heavily on those who will be able to make disclaimers.
In this connection, can we also be informed what the present practice is with regard khổng lồ disclaimers?
Despite their disclaimers, their speeches tkết thúc khổng lồ invite hatred và to lớn foment fear & so lead logically và inescapably lớn violent action on both sides.
The court has an involvement in certain disclaimers, largely to lớn protect the rights of third parties.
Traders have attempted khổng lồ get around the existing law by placing disclaimers on the goods & by acknowledging that they are copies.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả cách nhìn của những biên tập viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press tuyệt của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: 36+ Tin Nhắn Tình Yêu Hài Hước Nhất, Cách Nhắn Tin Với Người Yêu Hài Hước

khổng lồ separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語