Field Of Study Là Gì

Though once considered outside the mainstream of scientific inquiry, astrobiology has become a formalized field of study.

Bạn đang xem: Field of study là gì


Mặc mặc dù nó từng được xem là không thuộc khảo sát khoa học chủ yếu thống, sinh học tập vũ trụ đã dần biến một ngành nghiên cứu thỏa thuận.
Mathematics is a field of study that investigates topics including number, space, structure, & change.
Toán học tập là ngành nghiên cứu trừu tượng về hầu hết chủ đề như: lượng (những nhỏ số), cấu tạo, không gian, và sự thay đổi.
Do kia, hầu hết đức tính và cách cư xử của Đức Chúa Trời, như được lưu lại vào Kinh Thánh, là những đề tài nghiên cứu cốt yếu”.
Trên thực tiễn, hai lĩnh vực nghiên cứu này không chỉ có đoàn kết hơn nữa bổ sung cập nhật lẫn nhau một biện pháp hoàn hảo và tuyệt vời nhất.
Vào năm 1970, xóm hội học tập thể dục thể thao dìm gây để ý đáng kể trong vai trò một nghành nghề nghiên cứu thiết yếu thống và tất cả tổ chức triển khai.
Consequently, international relations became a public concern as well as an important field of study and research.
Do đó, quan hệ giới tính quốc tế vươn lên là mọt quan tâm của công chúng cũng giống như một lĩnh vực nghiên cứu và phân tích và nghiên cứu đặc biệt.
Do kia, gần như đức tính cùng biện pháp xử sự của Đức Chúa Ttránh, nhỏng được lưu lại vào Kinh Thánh, là đầy đủ đề tài nghiên cứu chủ chốt.
A relatively new science, Biblical archaeology has become a major field of study that has yielded some valuable information.
Mặc mặc dù là ngành khoa học kha khá mới, khảo cổ học tập Kinch Thánh đang trở thành một nghành nghiên cứu đặc biệt quan trọng, hỗ trợ một vài báo cáo hữu ích.
In doing so, he united two disparate branches of mathematics & introduced a new field of study, analytic number theory.
Với phương thức này, ông đã kéo sát lại hai nghành nghề dịch vụ hình như bóc tách biệt của toán học với ra mắt ra một ngành nghiên cứu new, kim chỉ nan số giải tích.
Psychometrics is the field of study concerned with the theory và technique for measuring social và psychological attributes & phenomemãng cầu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Snare Drum Là Gì, Cấu Thành Của Một Bộ Trống (Drum


Psychometrics là lĩnh vực nghiên cứu tất cả liên quan cùng với những định hướng cùng nghệ thuật nhằm đo các trực thuộc tính buôn bản hội, tâm lý và hiện tượng lạ.
He defined machine learning as the field of study that gives computers the ability lớn learn without being explicitly programmed.
Ông quan niệm thiết bị học là ngành học hỗ trợ mang đến laptop khả năng nhằm tìm hiểu về fan một cách cụ thể lập trình sẵn.
What vital field of study will be discussed in this publication, và what will be examined in the next chapter?
McGill offers degrees và diplomas in over 300 fields of study, with the highest average admission requirements of any Canadian university.
McGill hỗ trợ học vị và bởi cung cấp cho hơn 300 nghành nghề nghiên cứu, với các từng trải tuyển chọn sinh vừa đủ cao nhất so với ngẫu nhiên ngôi trường đại học Canadomain authority nào khác.
Traditional fields of study are going khổng lồ continue to grow và in so doing, inevitably they will meet & create new disciplines.
Lĩnh vực nghiên cứu truyền thống vẫn liên tục phát triển và tiếp tục như thế, chắc chắn các nghành nghề dịch vụ đã chạm mặt nhau và sinh sản những ngành mới.
A field of study called memetics arose in the 1990s khổng lồ explore the concepts and transmission of memes in terms of an evolutionary model.
Một nghành nghề nghiên cứu điện thoại tư vấn là memetics vẫn xuất hiện thêm Một trong những năm 1990 để tìm hiểu các tư tưởng và sự để lại của những meme trong những giao tiếp của một quy mô tiến hóa.
Modern day control engineering is a relatively new field of study that gained significant attention during the 20th century with the advancement of technology.
Kỹ thuật điều khiển thời ni là một nghành nghề dịch vụ nghiên cứu tương đối mới, đã nhận được sự để ý đáng chú ý trong cố kỉnh kỷ XX với sự văn minh của technology.
Kinematics, as a field of study, is often referred to as the "geometry of motion" & is occasionally seen as a branch of mathematics.
Chuyển đụng học tập là 1 trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu, thường xuyên được Điện thoại tư vấn là "hình học của chuyển động" và đôi lúc được coi là một nhánh của toán thù học.
What that Kingdom has already accomplished and will bởi in the future is the vital field of study that will be discussed in this publication.