GET BY ON LÀ GÌ

Nghĩa rộng:

Chỉ tạm thời đủ về chi phí (câu 1); hoặc chỉ làm cho được các bước của mình ở mức trợ thời đồng ý được (câu 2) – to lớn just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt có những cần sử dụng tương tự:

Đủ sinh sống, chỉ hoàn toản sinh sống, tàm lâm thời, nhất thời ổn…

Ví dụ: