Heavy Traffic Là Gì

the number of vehicles moving along roads, or the amount of aircraft, trains, or ships moving along a route:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ nayaritas.net.

Bạn đang xem: Heavy traffic là gì

Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


It is estimated that between 700,000 và 2 million women và children are trafficked globally each year.

Xem thêm: Con Gì Mình Đồng Da Sắt. Hai Con Mắt Trên Lưng. Cái Chân Giữa Bụng. Là Gì?


the movement of vehicles or people along roads, or the movement of aircraft, trains, or ships along a route:
all the vehicles that are on a road or all the aircraft, trains, or ships that are along a route or in an area at a particular time:
The loss of passenger and freight traffic lớn ferries and low cost airlines have sầu forced Eurotunnel to lớn produce yet another recovery programme.
traffic sb/sth somewhere An estimated 600,000 khổng lồ 800,000 victims are trafficked across international borders each year.
*

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message