HEREINAFTER REFERRED TO AS LÀ GÌ

Email chủ đề này
*
LinkBaông chồng Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ đề này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề tiếp đến
*
Tiensigiay

*

Sau đây là một số trong những thuật ngữ (defination) thường thấy trong hòa hợp đồng. Mình đang phân tích và lý giải rõ ràng nghĩa, cách sử dụngbên dưới cmt.

Bạn đang xem: Hereinafter referred to as là gì

agreement (n.)an arrangement between two or more people, countries etc; contract => Hợp đồng, sự thỏa thuận ~Contract.appendix (n.)additional or supplementary material at end of contract, book etc => Phụ lục, phần prúc lục cuối thích hợp đồng.arbitration (n.)settlement of a dispute by a person chosen by both parties -khổng lồ arbitratev.=> Trọng tài (cơ quan); arbitrator (n) Trọng tài viên.

Xem thêm: Thân Dài Lưỡi Cứng Là Ta. Hữu Thủ Vô Túc, Đố Là Cái Chi? Là Gì?

article (n.)a particular statement or stipulation in a contract etc; clause => Điều khoản ~clause,provisionclause(n.)a particular statement or stipulation in a contract etc;~ articlecondition (n.)anything necessary before the performance of something else ~ Condition được phát âm nôm mãng cầu là điều kiện, thường thì đi phổ biến một cụm "terms and condition" dịch chung là pháp luật. Ví dụ: Both Parties agree toenter inkhổng lồ this Contract under the terms & conditions mix forth as follows: Hai bên thông độc nhất ký phối hợp đồng dựa vào những luật pháp sau:.force majeure (n.)superior, power; unforeseeable event excusing one party from fulfilling contract ~ Sự kiệnbất khả chống.fulfil (v:) lớn satisfy a condition; to lớn complete the required task; khổng lồ fulfill US ~ thi hành/ thực hiện (nghĩa vụ)herein (adv:) in here; in this (document etc) trên đây.hereinafter (adv:) in the following part (of this document etc)heretofore (adv:) up until now; until the present; before thisin behalf of:in the interests of (person etc); for (person etc); on behalf of (UK)on the one hand: on one side -on the other handon the other side : Một mặt...ngoài ra...các buổi tiệc nhỏ (n.)the person or persons forming one side of an agreement: 2 bên phía trong hòa hợp đồngstipulate (v.)to lớn specify as an essential condition -stipulationn. ~ quy địnhterms (n.)conditions or stipulations ~ Điều khoản ~ article, clause,warrant (v.)khổng lồ give sầu formal assurance; lớn guarantee ~ Bảo Hành, bảo đảm; waranty ~ lao lý bảo hànhwhereas (conj:) it being the case that; in view of the fact that ~ trong khi
Topnhacai - Nhà cái uy tín số 1 hiện nay