Mugwort là gì

a plant of the daisy family with dark green leaves. There are several species (= types) of mugwort, some of which are used in herbal medicine or khổng lồ flavour food. In the past mugwort was sometimes thought lớn have magic properties.

Bạn đang xem: Mugwort là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú nayaritas.net.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


The bear turned inkhổng lồ a woman by observing the commandments lớn eat only mugwort và garlic for 100 days in the cave sầu.
It also includes more obscure herbs, lượt thích mugwort, rue, pennyroyal, wild carrot, xanh cohosh, tansy, and savin.
While other species are sometimes referred khổng lồ by more specific comtháng names, they may be called simply mugwort in many contexts.
Suppliers usually age the mugwort và grind it up lớn a fluff; practitioners burn the fluff or process it further inlớn a cigar-shaped stichồng.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Ao Tròn Vành Vạnh. Nước Lạnh Như Tiền. Con Gái Như Tiên. Trần Mình Xuống Lội? (Là Cái Gì?).

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語