Parotid gland là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ nayaritas.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Parotid gland là gì

Infection is usually asymptomatic or is associated with localized clinical expression in the parotid và salivary glands.
Biopsies were prepared daily from the left parotid lymph node once it was found lớn be enlarged and until the death or the recovery.
Following the completion of radiation therapy, the average unstimulated salivary f low was statistically greater in the pilocarpine group, whereas no difference was noted following parotid stimulation.
The anterior lobe of the buccal fat surrounds the parotid duct, which conveys saliva from the parotid glvà khổng lồ the mouth.
Furthermore, the extratemporal (outside temporal bone) facial nerve & its subsidiaries run through the parotid gland and innervate (supply nerves to) the face.
The majority of parotid glvà tumors are benign, however 20% of parotid tumors are found to lớn be malignant.
A common cause is the result of trauma or damage of the nerve sầu that passes through the parotid gl&.
Above, this fascia is attached to lớn the lower border of the zygomatic arch, and behind, it invests the parotid gland.
Examples of such tumours are facial neuromas, cholesteatomas, haemangiomas, acoustic neuromas, parotid glvà neoplasms or metastases.
Các ý kiến của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press tốt của các đơn vị cấp phép.


Xem thêm: Nguồn Gốc Của Blue Collar Là Gì, Từ Điển Anh Việt White

*

lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Chúm Chím Đôi Cánh Hồng Đào. Khi Vui Nở Nụ, Trông Vào Càng Tươi. Là Gì?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語