Persimmon Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự nayaritas.net.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Persimmon là gì

To make the stencils, thin sheets of mulberry paper were glued together with persimmon tannin, making them thiông chồng và durable.
From where the ashes were buried, a persimmon tree rose, bearing only a single but magnificent fruit.
These methods of cooking ensure the pudding remains moist & does not dry out or size a crust unlượt thích the sweet but crusted persimmon bread.
If the color should be dark & thiông xã brown, it can be soaked in a light solution of persimmon at second time instead of water.
Astringent persimmons contain very high levels of soluble tannins and are unpalatably astringent (or furry tasting) if eaten before completely softened.
Commonly consumed fruits include blueberries, blackberries, raspberries, cherries, persimmons, mulberries, apples, plums, grapes và acorns.
Riper persimmons can also be eaten by removing the top leaf, breaking the fruit in half & eating from the inside out.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press hay của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Giải Nghĩa “ Ny Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Viết Tắt Của Từ Gì Và Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語