Propagation là gì

<,prɔpə"gei∫n>
*danh từ
 sự nhân như là, sự được nhân tương đương (cây, động vật...)
 tình trạng thịnh hành rộng rãi; sự lan tỏa (quan điểm, tín ngưỡng..)
 (vật dụng lý) sự truyền (âm thanh khô, ánh nắng...)
 sự truyền (bệnh..)

■ sự nhân giống
culture propagation: sự nhân như thể thuần chủng
starter propagation: sự nhân như thể men
■ sự truyền giống
.
■ lan truyền
abnormal propagation: sự Viral dị thường
acoustic propagation constant: hằng số Viral âm thanh
acoustic-wave propagation: sự Viral sóng âm
acoustical propagation constant: hằng số lan truyền âm (thoại)
axial propagation coefficient: hệ số lan truyền dọc trục
craông xã propagation rate: tốc độ Viral vệt nứt
cycle propagation time: thời gian Viral chu kỳ
direct propagation path: mặt đường lan truyền trực tiếp
effective sầu propagation path length: độ dài lan truyền hiệu quả
equatorial propagation: sự lan truyền xích đạo
error propagation: sự lan truyền lỗi
flame propagation: sự lan truyền ngọn gàng lửa
forward-scatter propagation: lan truyền bởi tán xạ
forward-scatter propagation: Viral xung quanh chân trời
ground wave propagation: sự lan truyền sóng đất
ground-wave mode of propagation: phương thức lan truyền sóng khía cạnh đất
ground-wave sầu mode of propagation: dạng hình lan truyền sóng phương diện đất
ground-wave propagation curves: mặt đường Viral sóng khía cạnh đất
iterative sầu propagation constant: hằng số lan truyền lặp
longitudinal propagation: lan truyền dọc
low-frequency propagation: Viral tần số thấp
lunar propagation: sự lan truyền phương diện trăng
mean one way propagation time: khoảng tầm thời gian lan truyền theo một chiều
over-the-horizon propagation: lan truyền xung quanh chân trời
over-the-horizon propagation: Viral bởi tán xạ
path of propagation: con đường lan truyền
propagation constant: thông số lan truyền
propagation constant: hằng số lan truyền
propagation curve: mặt đường lan truyền
propagation delay: độ trễ bởi lan truyền
propagation delay: trễ lan truyền
propagation delay: sự trễ lan truyền
propagation direction: phía lan truyền
propagation equation: phương thơm trình lan truyền
propagation factor: vượt số lan truyền
propagation factor: hệ số lan truyền
propagation forecast: sự dự báo lan truyền
propagation in outer space: sự lan truyền tia nắng ban ngày
propagation loss: tổn hao lan truyền
propagation losses: tổn hao bởi lan truyền
propagation mechanism: cách thức lan truyền
propagation medium: môi trường lan truyền
propagation mode: thủ tục lan truyền
propagation mode: loại lan truyền
propagation mode: giao diện Viral (sóng điện tử)
propagation path: mặt đường lan truyền
propagation rate of the brake: tốc độ lan truyền sóng hãm
propagation time delay: độ trễ thời gian lan truyền
propagation velocity: tốc độ lan truyền
pulse propagation: sự Viral xung
pulse propagation: sự lan truyền của xung
pulse propagation time: thời gian Viral xung
radio wave propagation: sự Viral sóng vô tuyến
rectilinear propagation: sự Viral thẳng (của slấp lánh sáng)
rectilinear propagation: sự Viral con đường tính
scatter propagation: Viral bởi tán xạ
short-wave propagation: sự Viral sóng ngắn
tốc độ of propagation: tốc độ Viral (sóng)
standard propagation: lan truyền chuẩn chỉnh (của sóng vô tuyến)
standard propagation: sự lan truyền chuẩn
substandard propagation: Viral bên dưới chuẩn
subterranean propagation: sự Viral ngầm
tropospheric propagation near the surface of the Earth: sự Viral tầng đối lưu lại xung quanh đất
underwater propagation: sự lan truyền trong nước
■ sự lan truyền
abnormal propagation: sự Viral dị thường
acoustic-wave propagation: sự Viral sóng âm
equatorial propagation: sự lan truyền xích đạo
error propagation: sự lan truyền lỗi
flame propagation: sự lan truyền ngọn lửa
ground wave propagation: sự Viral sóng đất
lunar propagation: sự Viral mặt trăng
propagation in outer space: sự lan truyền tia nắng ban ngày
pulse propagation: sự Viral xung
pulse propagation: sự Viral của xung
radio wave sầu propagation: sự lan truyền sóng vô tuyến
rectilinear propagation: sự lan truyền trực tiếp (của snhóng nhánh sáng)
rectilinear propagation: sự Viral tuyến tính
short-wave propagation: sự Viral sóng ngắn
standard propagation: sự Viral chuẩn
subterranean propagation: sự Viral ngầm
tropospheric propagation near the surface of the Earth: sự Viral tầng đối lưu lại xung quanh đất
underwater propagation: sự Viral vào nước
■ sự phổ biến
■ sự truyền
acoustic-wave sầu propagation: sự truyền sóng âm
flood propagation: sự truyền lũ
heat propagation: sự truyền nhiệt
intent propagation: sự truyền tất cả mục đích
medium frequency propagation: sự truyền tần số trung bình
meteor trail propagation: sự truyền theo vết sao băng
one-way propagation: sự truyền thông media một chiều
propagation by radiation: sự truyền bức xạ
propagation of light: sự truyền ánh sáng
propagation of sound: sự truyền âm
propagation of the electricity: sự truyền điện
propagation of the explosion: sự truyền nổ
propagation of the sound: sự truyền âm thanh
propagation of vibrations: sự truyền giao động
propagation of waves: sự truyền sóng
radio-wave propagation: sự truyền sóng vô tuyến
scatter propagation: sự truyền tán sóng điện
sign propagation: sự truyền dấu
sound propagation: sự truyền âm
wave sầu propagation: sự truyền sóng
Lĩnh vực: hóa học và vật liệu
■ sự lan
abnormal propagation: sự lan truyền dị thường
acoustic-wave sầu propagation: sự Viral sóng âm
equatorial propagation: sự lan truyền xích đạo
error propagation: sự Viral lỗi
flame propagation: sự lan truyền ngọn lửa
ground wave propagation: sự Viral sóng đất
lunar propagation: sự Viral phương diện trăng
propagation in outer space: sự lan truyền ánh sáng ban ngày
propagation of pollutant: sự lan rộng chất ô nhiễm
pulse propagation: sự lan truyền xung
pulse propagation: sự Viral của xung
radio wave propagation: sự Viral sóng vô tuyến
rectilinear propagation: sự lan truyền trực tiếp (của slấp lánh sáng)
rectilinear propagation: sự Viral con đường tính
short-wave sầu propagation: sự lan truyền sóng ngắn
standard propagation: sự Viral chuẩn
subterranean propagation: sự Viral ngầm
tear propagation: sự mở rộng địa điểm rách
tropospheric propagation near the surface of the Earth: sự Viral tầng đối lưu giữ cùng bề mặt đất
underwater propagation: sự Viral vào nước
Lĩnh vực: năng lượng điện lạnh
■ sự Viral (sóng âm, sóng năng lượng điện trường đoản cú, ...)
Lĩnh vực: điện
■ sự truyền sóng
Giải mê thích VN: Sự vận động của sóng đienẹ từ hoặc âm tkhô giòn trong không khí.
acoustic-wave sầu propagation: sự truyền sóng âm
radio-wave sầu propagation: sự truyền sóng vô tuyến
acoustic propagation constant
■ hằng số truyền âm
bacteria propagation tank
■ bể nhân tương đương vi khuẩn
commencement of mix propagation
■ sự bước đầu ninch kết
direction of propagation
■ hướng truyền sóng
error propagation
■ sự lan truyền lỗi
flood propagation profile
■ mặt cắt truyền lũ
forward-scatter propagation
■ truyền thông ngoài chân trời
fracture propagation
■ sự hủy hoại phát triển