TIE BREAK LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú nayaritas.net.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Tie break là gì

I concur: waiting time should be a tie-breaker when urgency of medical need & probability of successful treatment are roughly equal.
This view comes in a particularly weak version according to lớn which the latter considerations serve sầu only as a tie-breaker.
The second comparison acts only as a tie-breaker, taking effect only when the first comparison fails lớn separate the distributions under evaluation.
The nation which won the most individual bouts took the team bout (with total touches as the tie-breaker if the teams split 8-8).
Each round of the playoffs was a two-game aggregate goal series (the away goals rule was not applied as a tie-breaker).
During the team championships the tie-breaker for all places would be the contestant"s score in his or her last competition.
When the trial ended in a draw with both refusing lớn face the tie-breaker, the public vote was used lớn decide.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: 10/10 Là Ngày 10 10 Là Ngày Gì ? Tại Sao Gọi Là Sự Kiện Quan Trọng?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語