Tính Tổng Của Số Lớn Nhất Có Năm Chữ Số Và Số Bé Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9876

Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102

Tổng 2 số đó là: 9876+102=9978

Vậy tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 9978


*

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là : 9876

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là : 102

Tổng của chúng là :

9876+102=9978

Vậy..

Bạn đang xem: Tính tổng của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau


Số lớn nhất có 4 c/s khác nhau : 9876

Số bé nhất có 3 c/s khác nhau : 102

Tổng của 2 số là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978


GIẢI:

Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876

Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:102

=>Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


Bải giải

Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là : 9876

Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là : 1023

Tổng hai số đó là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978

Chúcbạn hok tốt !


Số lớn nhất có 4 c/s khác nhau : 9876

Số nhỏ nhất có 3 c/s khác nhau : 102

=> Tổng 2 số đó là : 9876 + 102 = 9978

Vậy ...................

Chúc em học tốt~~


Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là:

A. 10999

B. 8642

C. 8646

D. 10899


a. Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khac nhau?

b. Tính tổng của lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số?


tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số đó bằng 8 và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau có tổng các chữ số là 6


Khi gấp tổng của số bé nhất có bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số khác nhau lên 3 lần ta có số mới là?


Từ các chữ số 4 ; 1 ; 5 ; 3 ; 7 viết :

a) Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau : ...........................

b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau : ...........................

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau : ...........................

d) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau : ...........................

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận Bình Luận, Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận


a) Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là .............

b) Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là ..............

c) tính tổng số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số chẵn có 4 chữ số khác nhau tổng 2 số đó là .............

d) số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là .............

e) cho : 835

Tìm hiệu của hai số số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.