Events & parties

Npaj mus xyuas chaw domain authority dej lub caij ntuj sov no! Tuaj koom lub koom txoos uas qhib rau xanh pej xeem tuaj koom los sis tshwj ib lub sij hawm tseg es koj ua koj ib lub koom txoos! Cov neeg ua hauj lwm ntawm Irwin A. thiab Robert D. Goodman Pool yuav pab koj ua koj lub koom txoos hnub yug, koom txoos tsev neeg tuaj sib fyên los sis lub tuam txhab lub koom txoos noj mov tom tshav puam kom nws mus tau zoo! Muaj kev sib flặng noj ice cream mus rau xanh cov koom txoos uas zoo nkauj heev, Goodman Pool yog qhov chaw zoo rau koj tuaj ua koj lub koom txoos tom ntej no! Hu rau củ (608) 264-9292 los sis gmail es teem sij hawm ua koj lub koom txoos.

Bạn đang xem: Events & parties

Cov Koom Txoos Yuav Muaj Tom Ntej No


Thov kom nteo ntsoov tias tag nrho cov koom txoos hauv chaw domain authority dej mas yog nyob ntawm seb huab cua zoo li cas xwb thiab tej zaum yuav muab ncuab los sis yuav rov teem rau xanh lwm lub sij hawm.

Goodman Pool Cov Koom Txoos

Cov Koom Txoos Hnub Yug Hauv Dej (Splash-tacular Birthdays)

Koj coj me nyuam tuaj - peb mam li muab kev lom zem rau! Cov Koom Txoos Hnub Yug muaj xws li ib lub tsev nkaum tshav rau xanh koj, cov nqi nkag ntawm rooj vag thiab su rau củ pab pawg noj.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Work As Là Gì, 10 Cụm Động Từ Với 'Work'

Cov tsev nkaum tshav raug nqi $40 rau ob teev Tus nqi rau ib tug me nyuam twg, $7.50.Tus nqi rau xanh ib tug laus yog $9.00. Los nrog tus nqi nkag ntawm rooj vag thiab su noj. Cov khoom noj sus muaj xws li hot dogs, qos kib, thiab dej haus. Tsis xav noj hot dogs los? Nug peb txog pizza uas tus nqi yog $1.50 ntxiv rau ib tug neeg twg. Lub cake ua hnub yug - koj ua tus nqa tuaj thiab tuaj dai khoom kom zoo nkauj.Vyên hais tias Goodman Pool cov chaw muag khoom noj thiab cov cai tswj kev ua khoom noj, lub cake yuav tsum yog yuav tom khw los. Lub sij hawm ua kev zoo siab mas muaj txhua lub sij hawm thaum qhov chaw domain authority dej qhib thiab thaum qhib rau xanh neeg tuaj Ua Luam Dej Ua Si.Thov hu tuaj qhia yam tsawg 2 as thiv ua ntej es tshwj lub sij hawm tseg rau củ koj lub koom txoos.Yuav TSIS MUAJ THIM NYIAJ ROV QAB vyên ổn huab cua tsis zoo es yuav tau muab qhov chaw da dej kaw.Cov neeg ua hauj lwm yuav syên teem lub koom txoos rau xanh lwm lub sij hawm, tiam sis yuav tsis lees tias yuav ua tau qhov no.

Koj Ua Koj Lub Koom Txoos

Cia Goodman Pool cov neeg ua hauj lwm pab koj ua ib lub koom txoos uas zoo tshaj plaws - rau xanh koj tsev neeg tuaj siv flặng los sis koom txoos rau lub tuam txhab.Splash Bash yuav muaj qhov xauj koj lub (cov) tsev nkaum tshav, cov nqi nkag ntawm rooj vag rau koj cov qhua thiab su los sis hmo los ntawm peb qhov chaw muag khoom noj los sis los ntawm peb cov chaw npaj khoom noj uas tau kev tso cai.

Cov Koom Txoos Hmo Ntuj ntawm Goodman Pool

Koj yuav tsa tau koj ib lub Koom Txoos Hauv Dej - txawm tias koj tsis muaj koj ib lub chaw da dej! Xauj tau Goodman Pool los ua cov koom txoos tshwj xeeb los tau.Tus nqi xauj nws pib ntawm $370/ib teev twg, koj thiab koj cov qhua yuav muaj kev lom zem rau xanh txhua yam uas Goodman Pool muaj: chaw da dej uas tsis tob rau cov me nyuam me, ib qho chaw dhia dej rau củ cov hlob zog hauv koj pawg, thiab 2 lub zawv zawg hauv dej rau củ txhua tus! Koj yuav ua tau koj lub koom txoos kom tiav hlo nrog cov khoom noj ntawm peb qhov chaw muag khoom noj, los sis los ntawm peb cov chaw npaj khoom noj uas tau kev tso cai.


*