Ví Dụ Về Thực Tiễn Là Tiêu Chuẩn Chân Lý

Thực tiễn là hoạt động vật chất có tính tất yếu khách quan, diễn ra độc lập đối với nhận thức, nó luôn vận động và phát triển trong lịch sử, nhờ đó nó thúc đẩy nhận thức cùng vận động và phát triển. Mọi sự biến đổi của nhận thức thường xuyên chịu sự kiểm nghiệm trực tiếp của thực tiễn.

Bạn đang xem: Ví dụ về thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý


Đối với nhận thức, thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, động lực, mục đích và là tiêu chuẩn của chân lý, kiểm tra tính đúng đắn của quá trình nhận thức chân lý.

Thực tiễn là gì? Tại sao thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý? Để có thể giải đáp được những câu hỏi này, mời Quý vị tham khảo bài viết ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý của nayaritas.net để có cái nhìn rõ nét hơn về triết học Mác – Lênin.

Thực tiễn là gì?

Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của loài người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

Hoạt động thực tiễn có các đặc điểm cơ bản như sau:

– Thực tiễn là hoạt động có mục đích của con người

– Thực tiễn là hoạt động mang tính lịch sử – xã hội.

Bản chất của hoạt động thực tiễn là sự tác động qua lại của chủ thể và khách thể. Hoạt động thực tiễn đa dạng với nhiều hình thức ngày càng phong phú, nhưng có thể chia ra làm 03 hình thức cơ bản, đó là: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học:

+ Hoạt động sản xuất vật chất như các hoạt động trồng lúa, dệt vải, sản xuất giày dép…

+ Hoạt động chính trị – xã hội: dạng hoạt động này nhằm biến đổi các quy định xã hội, chế độ xã hội như thanh niên tham gia tình nguyện giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, người dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội…

+ Hoạt động thực nghiệm khoa học: Dạng hoạt động này ra đời cùng với sự xuất hiện của các ngành khoa học.

Bên cạnh việc hiểu về thực tiễn thì để có thể đưa ra được ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý thì chúng ta cũng cần phải có cách nhìn chính xác về chân lý.

Chân lý theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng là những tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm. Chân lý bao giờ cũng là chân lý khách quan tức là những tri thức mà nội dung của nó không phụ thuộc vào con người. Và chân lý còn có tính tuyệt đối và có tình tương đối.

Ngoài ra, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào trong đầu óc của con người trên cơ sở thực tiễn.

*

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý được hiểu như thế nào?

Trước khi đưa ra ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý thì cần lý giải thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là gì?

– Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất của chân lý:

Thực tiễn là hoạt động vật chất có tính tất yếu khách quan, diễn ra độc lập đối với nhận thức, nó luôn vận động và phát triển trong lịch sử, nhờ đó nó thúc đẩy nhận thức cùng vận động và phát triển. Mọi sự biến đổi của nhận thức thường xuyên chịu sự kiểm nghiệm trực tiếp của thực tiễn.

Thực tiễn có vai trò làm tiêu chuẩn, thước đo giá trị của những tri thức đã đạt được trong nhận thức, nó còn bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển và hoàn thiện nhận thức.

Nhờ có thực tiễn kiểm nghiệm mà chúng ta xác định được đâu là cái hợp quy luật, đâu là cái đúng, đâu là sai, cái nào nên làm…

Thực tiễn là điểm xuất phát của nhận thức, là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức, cũng là nơi nhận thức luôn hướng đến để kiểm nghiệm tính đúng đắn.

Con người phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn, quan điểm này yêu cầu nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn. Nếu xa rời thực tiễn sẽ dẫn đến sai lầm của bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu.

Xem thêm: Autocad 2018: The License Manager Is Not Functioning Or Is Improperly Installed

Những tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm chính là những tri thức đúng.

– Chân lý có tính cụ thể, có đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định cùng các điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Mỗi tri thức đúng bao giờ cũng có một nội dung nhất định, nội dung đó luôn gắn liền với đối tượng xác định nên chân lý nào cũng gắn liền với những điều kiện lịch sử cụ thể.

Việc nắm vững những nguyên tắc về tính cụ thể của chân lý có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn.

Nhận thức là những tri thức về bản chất quy luật của hiện thực, của thực tiễn mà thực tiễn là cơ sở, động lực và mục đích của nhận thức.

– Tiêu chuẩn thực tiễn vừa mang tính tuyệt đối vừa mang tính tương đối

Chân lý cũng là khách quan, là sự thống nhất giữa hai trình độ, chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối thì điều đó cũng có nghĩa là nhận thức phải trải qua một quá trình đi từ chưa biết đầy đủ đến biết đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.

Một chân lý luôn có tính đích thực, xác thực và luôn được thực tiễn kiểm nghiệm bởi chân lý là sản phẩm của quá trình nhận thức là tri thức đúng.

Chính trong thực tiễn mà con người chứng minh được chân lý, tức là chứng minh tính hiện thực và sức mạnh, tính trần tục của tư duy.

Thực tiễn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau nên các hình thức kiểm nghiệm bằng thực tiễn đối với tri thức là chân lý cũng khác nhau, có thể là tiến hành thực nghiệm, áp dụng những phát minh vào thực tế.

Ví dụ về thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý:

Nhà bác học Galile tìm ra định luật về sức cản của không khí.

Trái đất quay quanh mặt trời

Không có gì quý hơn độc lập tự do

Những ví dụ trên chứng minh cho thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Bởi chỉ có đem những tri thức đã thu nhận được qua nhận thức đối chiếu với thực tiễn để kiểm tra, kiểm nghiệm mới có thể khẳng định được tính đúng đắn.

Trên đây là nội dung bài viết ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.